วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์การันต์ เจริญสุวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมการประชุมนำเสนอข้อเสนอโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรื่อง การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่สำหรับสถาบันอุดมศึกษา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่อคณะอนุกรรมการด้านการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย สปอว. เพื่อปฏิรูประบบและกลไกการบริหารจัดการการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบท “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” ให้มหาวิทยาลัยและชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นศูนย์กลางในการผลิตกำลังคนสมรรถนะสูง (Hub of Talent) โดยการส่งเสริมอาจารย์ให้เป็นผู้นำในการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถชุมชนและสถานประกอบการ SMEs (Talent mobility to Community & SMEs) และส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดย่อยหรือวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ในการประกอบธุรกิจพัฒนาไปสู่วิสาหกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovation Driven Enterprise: IDE) เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมการนำงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี สู่การใช้ประโยชน์บนพื้นฐานของทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ณ ห้องประชุม ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร