วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทบทวนระบบการประเมินผลกาปฏิบัติราชการตามคำรับรองปฏิบัติราชการระดับบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (A1 และ A4) โดยมีรองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และนางสุภาภรณ์ นุชรุ่งเรือง หัวหน้าสำนักงานคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทบทวนระบบการประเมินผลกาปฏิบัติราชการตามคำรับรองปฏิบัติราชการระดับบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (A2 และ A3) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี รองธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมดารารัตน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร