วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “50 ปี KPRU มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยการดำเนินงานคลังหน่วยกิต” ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ/ประธานคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รองศาสตราจารย์ ดร.บวร ปภัสราทร ประธานคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาตลอดชีวิต และรองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ คุรุธัช คณะอนุกรรมการกำหนดหลักกณฑ์และแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ แก่คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เกี่ยวกับการดำเนินงานคลังหน่วยกิตตามแนวทางของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่เน้นสมรรถนะและความสามารถ เป็นการเชื่อมโยงทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย หรือการศึกษาที่ผสมผสานการศึกษาทั้งสามรูปแบบที่เหมาะสมกับบุคคล อายุ พื้นฐานการศึกษา อาชีพ ความสนใจ และสภาพแวดล้อมของผู้เรียน ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 3 อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร