วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการการพัฒนามาตรฐานการศึกษา วิชาชีพบัญชีและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กับบริษัท โฟลว์แอคเคาท์ จำกัด โดยมีรองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นตัวแทนลงนาม และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์การันต์ เจริญสุวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นพยาน ซึ่งการลงนามในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้ได้มาตรฐาน และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการและตลาดการจ้างงาน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคณาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรมโฟลว์แอคเคาท์ และสามารถนำไปใช้งานได้อย่างถูกต้อง และเพื่อพัฒนาหลักสูตรการอบรมเกี่ยวกับโปรแกรมโฟลว์แอคเคาท์ร่วมกัน เพื่อช่วยยกระดับมาตรฐานวิชาชีพและขยายความรู้ไปยังผู้สนใจภายนอกมหาวิทยาลัย อันจะพัฒนาคุณภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อวิชาชีพ ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร