วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการทำผลงานทางวิชาการเป็นหมู่คณะ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้เรียนเชิญประธานและคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มาเป็นคณะวิทยากร ได้แก่

         1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ ประธานคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (สาขามนุษยศาสตร์ นิเทศศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ)

         2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สิริวรรณ ศรีพหล (สาขาครุศาสตร์ หรือการสอน)

         3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ (สาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การพัฒนาชุมชน)

         4. ศาสตราจารย์ ดร.สำเริง จักรใจ (สาขาเทคโนโลยี อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และพยาบาลศาสตร์)

         5. ศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยโท ดร.พิชัย สดภิบาล (ผลงานที่รับใช้ท้องถิ่นและสังคม)

         6. ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ (สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์)

         เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจ และส่งเสริมให้คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรได้เสนอข้อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น โดยมหาวิทยาลัยมีเป้าหมายที่ต้องการให้อาจารย์ของมหาวิทยาลัย ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 60 ภายในระยะเวลา 2 ปี ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 3 อาคารกิจการนักศึกษา (SAC) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร