วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการทำผลงานทางวิชาการเป็นหมู่คณะ โดยจัดสัมมนาในหัวข้อ “การอภิปรายเรื่อง บทบาทของคณะในการขับเคลื่อนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ตามแนวทางใหม่” ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ ประธานคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สิริวรรณ ศรีพหล คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จากนั้น ภาคบ่ายเป็นการสัมมนาในหัวข้อ “การอภิปราย เรื่อง การประเมินผลการสอนตามแนวทางในประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง การประเมินผลการสอน พ.ศ. 2565 และคู่มือการจัดทำเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน และการประเมินผลการสอน” ณ ห้องประชุมดาวเรือง ชั้น 9 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร