วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดโครงการอบรม “ความรู้ทางการเงินและการลงทุน ผ่านกิจกรรมบอร์ดเกม” เพื่อเสริมสร้างความรู้ทางการเงินและการลงทุน รวมไปถึงการส่งเสริมให้เยาวชนเกิดสุขภาพจิตที่ดีจากการวางแผนทางการเงิน ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระสังคมศึกษา จำนวน 1 ห้องเรียน ณ โรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร