วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.30 น.เป็นต้นไป คณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมประชุมทบทวนและจัดทำแผนการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อร่วมทบทวนแผนการจัดการความรู้ รวมทั้งเสนอและพิจารณาประเด็นการจัดการความรู้ในด้านการเรียนการสอนและด้านการวิจัยให้ได้มาซึ่งประเด็นสำคัญที่จะนำไปสู่การจัดกิจกรรมสนับสนุนการจัดการความรู้ของแต่ละด้าน ณ KM Room ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร