วันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และการตรวจสอบการดำเนินการเพื่อการรับรองหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ. 2565” ซึ่งได้รับเกียรติจากท่าน ศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิลา และ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การตรวจสอบและดำเนินการจัดการศึกษา และเพื่อให้สามารถพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานได้ ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 3 อาคารกิจการนักศึกษา (SAC) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร