วันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ผู้ช่วยศาสตราจารย์การันต์ เจริญสุวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะวิทยากาารจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำโครงสร้างองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีรองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร14) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร