วันที่ 14 ธันวาคม 2565 โปรแกรมวิชาเอกการเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดโครงการอบรม “ความรู้ทางการเงินและการลงทุน ผ่านกิจกรรมบอร์ดเกม” เพื่อเสริมสร้างความรู้ทางการเงินและการลงทุน รวมไปถึงการส่งเสริมให้เยาวชนเกิดสุขภาพจิตที่ดีจากการวางแผนทางการเงิน ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 27 คน ณ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร ตำบลประชาสุขสันต์ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร