วันที่ 27 ธันวาคม 2565 คณาจารย์ และบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2560 – 2562 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560 – 2562 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอเเม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ภาพถ่ายโดย : นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ ศูนย์สื่อสารองค์กร ม.ราชภัฏเชียงใหม่ และอาจารย์ธนโชค จันทร์สูง ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ >>> https://photos.app.goo.gl/oe3jFbJFubNfLm4TA และ Tada Promtup มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร