วันที่ 17 มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์การันต์ เจริญสุวรรณ คณบดี อาจารย์ชลธิชา แสงงาม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรพันธ์ หวาจ้อย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและโครงการพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม MS.308 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)