วันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น.เป็นต้นไป ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภักกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงาน และการกำหนดภารกิจของงานบุคลากร โดยมี รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานในพิธี เพื่อให้หน่วยงานจัดทำการแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงาน ให้เป็นไปตามภารกิจ และอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานจัดทำภารกิจของงานของบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิผล และให้หน่วยงานมีแนวทางในการกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าให้กับบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ อาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร