วันที่ 12 – 13 มกราคม 2566 คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภักกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมโครงการอบรมการจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง Outcome Based Education ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.พฤฒินันท์ สุฤทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะวิทยากรผู้ช่วยจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้แก่ ผศ.ดร.ธารทิพย์ บุญส่ง, ผศ.ดร.เนตรนภิส วรรณิสสร, ผศ.ดร.ประทุมา ฤทธิ์โพธิ์ และ ผศ.ดร.อุดมพร ธีระวิริยะกุล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รู้จักแนวคิดของการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome based Education, OBE) และเข้าใจความสอดคล้องของ OBE, TQF กับเกณฑ์ AUN-QA ตลอดจนสามารถกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในระดับหลักสูตร (Program Learning Outcomes, PLOs) และกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในระดับรายวิชา (Course Learning Outcomes, CLOs) สามารถเชื่อมโยงผลการผลิตในการอบรมทั้ง 3 ประเด็น (OBE, PLOs, CLOs) กับเกณฑ์ AUN-QA ที่เกี่ยวข้องได้ ณ ห้องประชุมครุร่มสัก 1 ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร