วันที่ 23 มกราคม 2566 คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภักกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำเอกสารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานตามที่กำหนด ณ ห้องประชุมดาวเรือง ชั้น 9 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร