วันที่ 26-28 มกราคม 2566 คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภักกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน 50 ปี KPRU สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และจัดแสดงนิทรรศการผลงานของคณะวิทยาการจัดการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร