วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจ Business Model Canvas ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ FMS Young Startup ซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.รัตนภรณ์ แซ่ลี้ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นวิทยากร และอาจารย์ ดร.คุณัญญา เบญจวรรณ เป็นผู้ช่วยวิทยากรให้ความรู้ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถในการจัดทำแผนธุรกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์ได้ และสอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์การยกระดับการผลิตบัณฑิตและผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพและมีคุณธรรม และส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะการเป็นผู้ประกอบการที่สามารถนำความรู้ไปใช้ต่อยอดในความสร้างสรรค์ทางการประกอบการอาชีพได้ ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร