วันที่ 12 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดงานนิทรรศการ FMS Fair 2023 ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้ปกครอง ครู อาจารย์และนักศึกษา ณ ลานกิจกรรม ชั้น 2 ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ กำแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความมั่นใจของกลุ่มลูกค้าในอนาคตในการเข้าศึกษาต่อคณะวิทยาการจัดการ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของคณะวิทยาการจัดการสู่สาธารณะ เพื่อให้คณะวิทยาการจัดการเป็นที่รู้จักของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพิ่มขึ้น การจัดนิทรรศการในครั้งนี้ ประกอบด้วยกิจกรรม FMS ROV E-Sports 2023 มีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 19 ทีม กิจกรรม FMS Cover Dance Contest 2023 มีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 7 ทีม และมีนิทรรศการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ทั้งหมด 8 โปรแกรมวิชา ได้แก่

     ▪️หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ ประกอบด้วย

           ▪️  วิชาเอกการเงิน

           ▪️  วิชาเอกการจัดการธุรกิจ

           ▪️  วิชาเอกการตลาด

           ▪️  วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ

           ▪️ วิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

   ▪️หลักสูตรบัญชีบัณฑิต โปรแกรมวิชาการบัญชี

   ▪️หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์

   ▪️หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว