วันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมอบรมโครงการซ้อมแผนการป้องกันอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2566 โดยวิทยากร คุณเกรียงศักดิ์ การะเกษ เจ้าพนักงานดับเพลิง เทศบาลตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร มาบรรยายให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติ เพื่อให้บุคลากรได้รู้หลักการและวิธีการอพยพ การรวมพล ตลอดจนทั้งเป็นการบูรนาการองคค์วามรู้และทักษะเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน และลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ณ ลานอัฒจรรย์ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร