วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน เรื่อง การพัฒนาทักษะงานบริการหน่วยงาน มหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพสู่มาตรฐานการให้บริการประชาชน (ศูนย์ราชการสะดวก GECC) ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คุณโชคชัย หาญนิมิตกุล ผู้อำนวยการส่วนร่วมของประชาชน ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มาบรรยายในครั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนมีความรู้ ความเข้าใจในสมรรถนะด้านการให้บริการอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อพัฒนา ปรับปรุงมาตรฐานการให้บริการนักศึกษาและประชาชน และเพื่อให้บุคลากรมีจิตบริการ ส่งผลต่อการให้บริการของทุกหน่วยงานมีความสะดวกมีประสิทธิภาพ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักศึกษาและประชาชนที่มาติดต่อราชการ (GECC) ณ หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร