วันที่ 29-31 มีนาคม 2566 เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป นักศึกษาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดละครเวที Gift from god พรจากพระเจ้า ภายใต้โครงการ Word of Mouth Season 5 เนื่องจากโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ เน้นการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติจริงเพื่อให้การเรียนการสอนมีความสมบูรณ์ตอบสนองตลาดแรงงานทางวิชาชีพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ได้นักศึกษาฝึกทักษะการแสดงและการกํากับการแสดง การจัดงานกิจกรรมพิเศษ การประกอบฉากละครเวที การจัดนิทรรศการ การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และการทํางานเป็นทีม อันเน้นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของระดับอุดมศึกษา ภายใต้การร่วมมือของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่2 ชั้นปีที่ 3 และศิษย์เก่า อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการเรียนการสอนในหลายๆวิชาเข้าด้วยกัน ณ ห้องประชุม ชั้น 8 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ภาพถ่าย: Word of Mouth KPRU