วันที่ 18 – 22 เมษายน 2566 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น ในหัวข้อ “การสร้างธุรกิจออนไลน์อย่างมืออาชีพด้วยสมาร์ทโฟน” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2  ชั้น สามอาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด