วันที่ 20 – 22 เมษายน 2566 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น ในหัวข้อ “ศิลปะการผสมเครื่องดื่มสู่การเป็นผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพ” ณ ห้องจัดนิทรรศการชั้นหนึ่ง อาคารปฏิบัติการเพื่อการส่งออกศูนย์ศึกษาและพัฒนาอัญมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

วันที่ 20 เมษายน 2566

วันที่ 21 เมษายน 2566

วันที่ 22 เมษายน 2566