วันที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมการประชุมเปิด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์การันต์ เจริญสุวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในการประชุม และพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรดีเด่น “ด้านการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารฐานข้อมูล TCI และ Scopus” ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร