วันที่ 25 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดโครงการการพัฒนาระบบบริหารจัดการและพัฒนาผู้เรียนตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) สร้างนักบัญชีดิจิทัล ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ภายใต้โครงการพัฒนากำลังคนเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากลของงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรพันธ์ หวาจ้อย อาจารย์วิชาเอกเทคโนโลยีธรุกิจดิจิทัล มาให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร