วันที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป วิชาเอกการเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2566 และกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ซึ่งภายในกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมระหว่างเรียน แนะนำอาจารย์ โดยอาจารย์ ดร.คุณัญญา เบญจวรรณ กิจกรรมเตรียมความพร้อม ในหัวข้อ “เทคนิคการเรียนให้ประสบความสำเร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร โสมคำภา และผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุธิดา เพชรพิมูล กิจกรรมเตรียมความพร้อม ในหัวข้อ “ความรู้เบื้องต้นทางการบัญชี” โดยอาจารย์นภาลัย บุญคำเมือง และกิจกรรมเตรียมความพร้อม ในหัวข้อ “การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ทางการเงินเบื้องต้น” โดยอาจารย์วิษณเดช นันไชยแก้ว ณ ห้อง Digital Finance and Investment Smart room คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร