วันที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดกิจกรรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ 2566 ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ณ ห้องเรียน 11701 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร