วันที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ผู้ช่วยศาสตราจารย์การันต์ เจริญสุวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมการประชุม “สภาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนพันธกิจระหว่างสถาบันเครือข่ายคณะวิทยาการจัดการ/บริหารธุรกิจในกลุ่มราชภัฏทั่วประเทศและส่งเสริม ความรู้และความเข้าใจในประเด็นวิทยาการจัดการสู่การพัฒนาผลงานวิชาการรับใช้สังคมรวมถึงส่งเสริม ความรู้และความเข้าใจในประเด็นวิทยาการจัดการสู่การพัฒนาผลงานวิชาการรับใช้สังคม อีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นการพัฒนาให้ทันต่อสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง ระหว่างสถาบันเครือข่ายและการประชุมในครั้งนี้ ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์