วันที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมโครงการไหว้ครูคณะวิทยาการจัดการประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้ศิษย์ได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณในการอบรมสั่งสอน และประสิทธิ์ประสาทวิทยาการความรู้แก่ศิษย์ ตลอดจนเพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ และความเป็นสิริมงคลในโอกาสเปิดภาคการศึกษาใหม่ ณ หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร