วันที่ 9 กรกฎาคม 2566 วิชาเอกการเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดโครงการ “อบรมด้านความรู้ทางการเงินและการลงทุนเบื้องต้น ผ่านกิจกรรมบอร์ดเกม (Cash Flow)” ให้กับนักเรียน และนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา จำนวน 36 คน โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย อาจารย์วิษณุเดช นันไชยแก้ว, อาจารย์ ดร.คุณัญญา เบญจวรรณ, อาจารย์นภาลัย บุญคำเมือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุธิดา เพชรพิมูล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร โสมคำภา ในการดำเนินโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้ด้านการเงิน และการลงทุนผ่านกิจกรรมบอร์ดเกมทางการเงิน ณ วิทยาลัยภัคดีพานิชยาการและเทคโนโลยีกำแพงเพชร