วันที่ 16 สิงหาคม 2566 วิชาเอกการเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดอบรมด้านความรู้ทางการเงินและการลงทุนเบื้องต้น ผ่านกิจกรรมบอร์ดเกม (Cash Flow) ภายใต้โครงการค่ายวิชาการทางการเงิน นักการเงินรุ่นเยาว์ ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม จำนวน 30 คน โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย อาจารย์วิษณุเดช นันไชยแก้ว อาจารย์ ดร. คุณัญญา เบญจวรรณ อาจารย์นภาลัย บุญคำเมือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุธิดา เพชรพิมูล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร โสมคำภา ซึ่งการดำเนินโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้ด้านการเงินและการลงทุน ผ่านกิจกรรมบอร์ดเกมทางการเงิน ณ ห้องประชุม  99 ปี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม