วันที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมการประชุมนำเสนอผลงานนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีระดับชาติ ครั้งที่ 3 เพื่อขับเคลื่อนให้คณาจารย์ และบุคลากรผลิตผลงานนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อพัฒนางานของตนให้มีองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานที่สมบูรณ์ขึ้น รวมทั้งสามารถนำนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ได้จริง ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วยการนำเสนอแบบภาคบรรยาย (Oral Presentation) และการนำเสนอภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) ณ หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร