วันที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมงานเกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปี 2566 “60 ปี ที่พากเพียร สู่วัยเกษียณที่ภาคภูมิ” ซึ่งมีผู้เกษียณอายุราชการทั้งสิ้น 11 คน ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.สฤษณ์ พรมสายใจ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราตรี สิทธิพงษ์ คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ศรีสุดา เอกลัคนารัตน์ คณะพยาบาลศาสตร์ นายอเนก บัวสำลี กองกลาง สำนักงานอธิการบดี นางสาวจันจิรา โยหงส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นายสายชล อ่วมสถิตย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวมะลิลา อาจกล้า กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี นายแทน คำประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร นางสาวธนธร อนันตศิริ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และนางทองย้อย ปานจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร