วันที่ 16 ตุลาคม 2566 เวลา 11.00 น.เป็นต้นไป ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และประธานโปรแกรมวิชา ได้เข้าร่วมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานคณะ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคณะวิทยาการจัดการ ปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร