วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วม กิจกรรม “สร้างความตระหนักด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการบริหารจัดการ” จัดโดย หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ณ KM Room ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร