วันที่ 11 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดสัมมนา ในหัวข้อ “เส้นทางสู่ฝัน และแรงบันดาลใจมุ่งสู่การเป็นผู้ประกอบการ” และกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง โดยวิทยากรคุณอุรชา ภู่ภักดี เพื่อสร้างแรงบันดาลใจโดยผู้ประกอบการ และเข้าศึกษาดูงานห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟลุ๊ค วัสดุก่อสร้าง และร้านฟลุ๊ค คอฟฟี่เฮ้าส์ ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณทิพรัตน์ เรือนรส เจ้าของห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟลุ๊ค วัสดุก่อสร้าง และร้านฟลุ๊ค คอฟฟี่เฮ้าส์ มาร่วมการสัมมนา เพื่อให้ความรู้และสร้างประสบการณ์เพิ่มเติมแก่นักศึกษาวิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ จำนวน 28 คน ณ สถานประกอบการห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟลุ๊ค วัสดุก่อสร้าง และร้านฟลุ๊ค คอฟฟี่เฮ้าส์ จังหวัดพิษณุโลก