วันที่ 13 ธันวาคม 2566 คณาจารย์ และบัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2566 โดยภายในพิธีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในงานพิธีปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2563-2564 ซึ่งมีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวนทั้งสิ้น 326 คน ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ภาพถ่าย: นายธาดา พรมทับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏกำแพงเพชร