วันที่ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำภายในมหาวิทยาลัยและกิจกรรมอบรมอนุรักษ์น้ำและการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ภายใต้โครงการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย โดยวิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์น้ำ นายเกษม สีขำ รองประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดกำแพงเพชร มาเป็นวิทยากรบรรยายในช่วงเช้า ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และในภาคบ่ายผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ลงพื้นที่พัฒนาแหล่งน้ำ ณ บริเวณคูคลองด้านหลังโรงอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ภาพถ่าย: สื่อสารองค์กรKPRU