วันที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมอบรม เรื่อง การสร้างความตระหนักรู้ ด้านความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) โดยวิทยากร พันตำรวจโทอาวุธ เกิดนิยม สารวัตร (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรคลองลาน ณ ห้องประชุมต้นสัก ชั้น 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ภาพถ่าย: สื่อสารองค์กรKPRU