วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดโครงการเสริมแรงเรียนรู้ สู่วิชาชีพบัญชีให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และแนวทางการเข้าสู่เส้นทางอาชีพด้านวิชาชีพบัญชี ณ ห้องประชุม โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม