วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดโครงการบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน นำทีมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์ผกา วงศ์กองแก้ว ประธานสาขาวิชาการบัญชี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวณัช ด่อนคร้าม และอาจารย์ประพัสสร บัวเผื่อน อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี นำนักศึกษาดูงานและศึกษาต้นทุนสิ่งแวดล้อม และการประกอบธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.ประพล จิตคติ อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ณ สวนลุงมนัส และแหล่งท่องเที่ยวสวนเกษตรเอกะอุ่น ตำบลเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร