วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดการแข่งขัน…นำเสนอแผนธุรกิจ ภายใต้แนวคิด “ธุรกิจชุมชนสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ชิงรางวัล พร้อมเกียรติบัตรให้กับนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ และสามารถจัดทำแผนธุรกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์ได้ ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร