วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้รับโอกาสการเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2567 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กล่าวต้อนรับคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (8 สถาบัน) และคณะ ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้ มีสาระสำคัญ คือ การพัฒนารายวิชาและการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์บนแพลตฟอร์ม Thai MOOC การแลกเปลี่ยน ความรู้ ประสบการณ์การจัดทำวารสารของคณะ และการเผยแพร่ข่าวสาร การดำเนินงานของคณะ และการจัดกิจกรรมร่วมกัน ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ชั้น 8 และชั้น 9 ณ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร