วันที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ประมวลจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีคุณญาดา ดาวพลังพรหม นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สำนักงาน ก.พ มาเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิให้ความรู้ในครั้งนี้ โดยในงานประกอบด้วย การประกาศนโยบายงดให้ งดรับ ของของขวัญ (No Gift Policy) รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดในเทศกาลปีใหม่รวมถึงเทศกาลต่างๆ และพิธีมอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณคณาจารย์ที่ได้ประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น ประจำปี 2566 ซึ่งมีคณาจารย์ และบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ ที่ได้รับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาณิสรา จรัสวิญญู และนางสาวสุมิตรา หอมอรุณ ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 3 อาคารกิจกรรมนักศึกษา (SAC) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร