วันทที่ 19-21 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมอบรมการใช้เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ สำหรับบุคลากร ภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน (Reskill Upskill Newskill) โดยมีนายวันเฉลิม พูนใจสม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ เป็นวิทยากร ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 8 อาคารศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร