วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2567 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ 2566 – 2570 (ฉบับปรับปรุง 2567) และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2567 กิจกรรมที่ 2 ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ณ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยกิจกรรมประกอบด้วยการประชุมแบ่งกลุ่มเพื่อร่วมทบทวนแผนกลยุทธ์ 2566-2570 (ฉบับปรับปรุง 2568) ของหน่วยงานระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน และตัวแทนหน่วยงานนำเสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการเพื่อให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและเติมเต็มประเด็นต่างๆ ให้ครอบคลุมแผนของมหาวิทยาลัย