วันที่ 9-11 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การตลาดออนไลน์” โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรพันธ์ หวาจ้อย อาจารย์มนตรี ใจแน่น และอาจารย์ฉัตรชัย อินทรประพันธ์ อาจารย์ประจำวิชาเอกเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร