วันที่ 12 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัย Universitas Negeri Surabaya ประเทศอินโดนีเซีย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์การันต์ เจริญสุวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี ยวงแก้ว หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยตัวแทนอาจารย์แต่ละสาขาวิชา และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ KM Room ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร หลังจากนั้น คณะได้นำนักศึกษาลงพื้นที่ชุมชนเพื่อศึกษาการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ณ บ้านมะเดื่อชุมพร ตำบลโกสัมพีนคร อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งเป็นพื้นที่บริการวิชาการของคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมนวดสปาท่าน้ำ กิจกรรมล่องห่วงยาง และกิจกรรมเล่นน้ำคลายร้อน