วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวคิด Outcome-Based Education (OBE)” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุรเดช จิตประไพกุลศาล เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร